Your browser does not support JavaScript!
分類清單
Facebook NFUBA
資訊管理
  105學年度 104學年度 103學年度 102學年度以前
計算機概論
資料庫軟體        
商業智慧導論    
管理資訊系統
企業資源規劃
商業軟體應用        
電子商務      
商務系統模擬    
知識管理      
網路行銷        
互聯網+      
資料探勘    

附註:

 ※有標記符號為各個課程在各學年度開課的情形

 ※未標記符號為沒開課